Hồ sơ thành phố San José, 1850-1950

Hồ sơ thành phố San José

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm Biên bản Họp Hội đồng Thành phố San José, Hồ sơ Sắc lệnh và Nghị quyết, phần lớn trong số đó là từ năm 1850-1950, và các bức ảnh và hồ sơ từ Văn phòng Thư ký Thành phố.

Bộ sưu tập này bao gồm Biên bản Họp Hội đồng Thành phố San José, Hồ sơ Sắc lệnh và Nghị quyết, phần lớn trong số đó là từ năm 1850-1950, và các bức ảnh và hồ sơ từ Văn phòng Thư ký Thành phố.

Thành phố San José được chính thức hợp nhất vào ngày 27 tháng 1850 năm 47 bởi Đạo luật Lập pháp thông qua Chương XNUMX của Đạo luật California.

Để biết thông tin về cách sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, hãy liên hệ với California Room.

Văn phòng Thư ký Thành phố San Jose giữ các hồ sơ bổ sung, bao gồm các bản ghi lưu trữ của hội đồng thành phố và các cuộc họp lập kế hoạch từ năm 2005 đến nay, có thể được xem ở đây