Bộ sưu tập Henry Roundtree Jr.

Mục sư Henry Rountree Jr. trao giấy chứng nhận kết hôn cho một cặp vợ chồng.

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này mô tả gia đình của anh ấytory và sự nghiệp của Henry Rountree Jr., một mục sư Baptist và nhà hoạt động dân quyền ở San Jose.