Báo song ngữ Latino Frank & Mary Andrade và Bộ sưu tập thành tựu

Người biểu tình tuần hành trước Safeway ở San Jose, California, 1993

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm các số báo đầy đủ của báo La Oferta, cũng như các bức ảnh và các ấn phẩm liên quan.