Bộ sưu tập nghiên cứu của Clyde Arbuckle

Bộ sưu tập nghiên cứu của Clyde Arbuckle

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này đại diện cho khu vực lịch sử của San José và Hạt Santa Clara, và bao gồm các tài liệu được thu thập cho cuộc nghiên cứu "History of San José" của Clyde Arbuckle.