Caltrans Right of Way Assessment 1960 - 1970

Caltrans Right of Way Assessment 1960 - 1970

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm các thẩm giá Quyền Đi Đường cho Quận Santa Clara từ năm 1938 đến năm 1979.

Bộ sưu tập này bao gồm các Đánh giá về Quyền của Hạt Santa Clara từ năm 1938 đến năm 1979, với phần lớn các tài liệu là từ những năm 1960 và 1970. Các đánh giá bao gồm các mô tả về tài sản, bản đồ và hình ảnh. 

Right of Way là bộ phận của Caltrans quản lý việc mua lại tài sản cần thiết cho các dự án Caltrans, giám sát việc di dời các gia đình, doanh nghiệp và cơ sở tiện ích bị ảnh hưởng và xóa tài sản trước khi xây dựng.

Xem ở đây để biết danh sách các bản ghi Caltrans theo từng hộp. 

Để biết thông tin về cách sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, hãy liên hệ với California Room.