Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Giấy phép xây dựng xưa ở San Jose bằng giấy, số hóa (digitized), và trên vi phim.

Mô hình California Room có giấy phép xây dựng San José sau đây:

  • 1895-1900: Chỉ số
  • 1910-1922: Chỉ số (Lưu ý: phiên âm chỉ mục cho giai đoạn này không đầy đủ. Thông tin khác, bao gồm số đơn xin phép, kiến ​​trúc sư, tiếpractor, loại và trạng thái của tòa nhà cũng như số lượngtories và phòng, có thể được tìm thấy trong sổ cái gốc. Nhìn thấy California Room nhân viên để truy cập.)
  • 1920-1929: Chỉ số. Bản gốc do Học viện Sourisseau, nằm bên cạnh trong khu vực Bộ sưu tập Đặc biệt.
  • 1926-1943: Chỉ số
  • 1940-1986: Hình ảnh của bản gốc trên vi phim.

Giấy phép xây dựng từ những năm 1950 đến nay có thể được tìm thấy tại Giấy phép xây dựng trực tuyến của thành phố San José.