Đạo luật Lanterman

Cam kết và hỗ trợ của chúng tôi

Sản phẩm San José Public Library là người ủng hộ đáng tự hào cho Đạo luật Lanterman năm 2022, kết hợp với chương trình Người trong cuộc của chúng tôi, khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ các cá nhân khuyết tật phát triển ở khu vực San Jose.

Tóm tắt Đạo luật Lanterman năm 2022

Đạo luật Lanterman là một bộ luật mới đảm bảo quyền của người khuyết tật phát triển được đối xử công bằng và bình đẳng trong xã hội. Trước đây tôi đã viết rằng phần khó khăn nhất của việc khuyết tật không phải là những hạn chế do chính khuyết tật đó đặt ra mà là cách người đó được đối xử trong xã hội. Mặc dù không có điều luật nào có thể ngăn chặn một cách toàn diện việc lạm dụng hoặc ngược đãi người khác dựa trên tình trạng khuyết tật của họ, nhưng Đạo luật Lanterman năm 2022 nỗ lực giải quyết các quyền bình đẳng cho người khuyết tật phát triển trong xã hội. Quan trọng hơn nữa, điều này hệ thống hóa các quyền dành cho người khuyết tật phát triển thành luật, mang lại cho họ những sự bảo vệ mà hầu hết chúng ta đều coi là đương nhiên.

Ba khía cạnh chính của Đạo luật Lanterman

Môi trường ít hạn chế nhất

Một khía cạnh quan trọng của Đạo luật Lanterman là “môi trường ít hạn chế nhất”. Đây là một khái niệm được đưa ra trong Đạo luật Giáo dục cho Mọi Trẻ em Khuyết tật năm 1973, trong đó mọi trẻ em đều được khuyến khích học tập ở mức tối đa tiềm năng của mình và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện để các em làm được điều đó. Đạo luật Lanterman đưa khái niệm này tiến thêm một bước, ra khỏi hệ thống trường học và đi vào cộng đồng. Mức độ độc lập và các mục tiêu liên quan được xác định trong một tài liệu bằng văn bản gọi là Kế hoạch Chương trình Cá nhân (IPP), dành riêng cho từng cá nhân dựa trên nhu cầu và khả năng riêng của họ. Điều này mang lại cho những người khuyết tật phát triển, kết hợp với trung tâm khu vực của họ, sự hỗ trợ để sống độc lập nhất có thể và hỗ trợ họ phát huy hết tiềm năng của mình với tư cách là một cá nhân trong xã hội.

Hàng rào

Đạo luật Lanterman cũng cung cấp các biện pháp bảo vệ cho người khuyết tật phát triển. Những biện pháp bảo vệ này bao gồm:

  • quyền chỉ dùng những loại thuốc cần thiết về mặt y tế;
  • quyền không bị lạm dụng bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc những người trong cộng đồng lớn hơn;
  • quyền tự quyết và được đảm bảo về nhà ở, thực phẩm và chăm sóc y tế thiết yếu cần thiết.

Những biện pháp bảo vệ này hiện đã được công nhận về mặt pháp lý và cung cấp một chiếc ô có thể bảo vệ những người khuyết tật phát triển khỏi bị lạm dụng trong tổ chức.

Tự quyết

Nhưng có lẽ phần quan trọng nhất của Đạo luật Lanterman là nó công nhận về mặt pháp lý những người khuyết tật phát triển là những công dân đầy đủ có quyền tiếp cận các dịch vụ dành cho mọi người và công nhận quyền tự quyết của họ. Đây là một cột mốc pháp lý quan trọng. Nhiều người khuyết tật phát triển không thể tự mình lên tiếng hoặc có thể không nhận thức được quyền của mình. Điều này hỗ trợ các trung tâm khu vực dành cho người khuyết tật phát triển hỗ trợ khách hàng của họ đạt được mục tiêu cá nhân của họ. Giống như bất kỳ cá nhân nào khác, người khuyết tật phát triển muốn có một cuộc sống đầy đủ và hữu ích. Đạt được các mục tiêu cá nhân trong cuộc sống là điều quan trọng đối với mọi người, nhưng Đạo luật Lanterman công nhận rằng, với tư cách là những cá nhân hoàn chỉnh, người khuyết tật phát triển cũng có những mục tiêu cá nhân mà họ có thể cần sự trợ giúp từ bên ngoài để đạt được.

Ủng hộ độc lập

Mặc dù tất cả những người bị khuyết tật phát triển có thể không thể sống độc lập nhưng vẫn có thể giúp mọi người sống độc lập nhất có thể dựa trên khả năng của họ. Đây là một chiến thắng cho cả xã hội và cho cá nhân. Bằng cách đảm bảo các dịch vụ và hỗ trợ thông qua trung tâm khu vực với Đạo luật Lanterman, đạo luật này đưa mục tiêu đó đến gần hơn một bước với thực tế.

Về các quyền theo Đạo luật Lanterman