SJ Access 特別 服務

Đăng bởi Maggie Kuo on Thứ bảy, 04/10/2021 - 12:10 PM
computer

親愛的讀者, 在COVID-19大疫情下, 聖荷西圖書館提供一項特別服務,名為 SJ Access.  您可 使用聖荷西圖書館卡, 到特定的圖書分館去借用筆記本電腦或者是WiFi熱點. 您也可以參加免費在線電腦課程並獲得個別教學. 在聖荷西許多地方您是可以免費使用無線網路的, 只要有聖荷西圖書館卡, 您可以免費借出WiFi熱點, 在家中使用免費的互聯網或者到一些特定的圖書館分館去免費借一台筆記本電腦.

如果您不會使用電腦, 圖書館也有免費的在線課程可以教您使用電腦. 我們有特別的工作人員和志願者提供英文, 西班牙文, 和越南文免費的電腦課程教您如何使用電腦.您可以按著自己的時間興趣學習. 我們的工作人員或者是志願者可以幫您設置自己的電郵帳戶或者是使用MS Word, Excel.

在這個COVID-19疫情大挑戰的時候, 聖荷西圖書館是與您在一起的, 我們提供免費在線課程或是WiFi熱點幫助社區居民能保持與社會聯繫. 請您多加利用和支持社區服務. 如果有任何問題, 歡迎留言與我們聯繫.

 

Blog Category
Chương trình sinh hoạt
Blog ngôn ngữ
Tiếng Hoa

Thêm bình luận mới

Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.