Bộ sưu tập của Henry Rountree Jr.

Bộ sưu tập này mô tả gia đình của ôngtory và sự nghiệp của Henry Rountree Jr., một mục sư Baptist và nhà hoạt động dân quyền ở San Jose.