Hồ sơ nghiên cứu Bernal

Hồ sơ Bernal là một bộ sưu tập các tài liệu được thu thập bởi Tiến sĩ James P. Delgado vào những năm 1970 về lịch sử của Rancho Santa Teresa và những người tiên phong của Hạt Santa Clara, với trọng tâm là gia đình Bernal.