Hỗ Trợ Sử Dụng Thư Viện

Lấy Các Thư Liệu Cho Quý Vị

Nếu quý vị có khuyết tật, nhân viên thư viện sẽ lấy sách, nhạc/phim và các thư liệu khác từ bộ sưu tập thư viện cho quý vị theo yêu cầu. Yêu cầu dịch vụ này tại bất kỳ quày nào tại Thư Viện KingCác Chi Nhánh Thư Viện Cộng Đồng San José. Nhân viên thư viện sẽ thu thập một số lượng hợp lý các thư liệu cho quý vị, dựa trên sự hiện diện của nhân viên và khối lượng công việc.

In và Sao Bản Cho Quý Vị

Nhân viên thư viện sẽ in hoặc sao bản (photocopy) một số lượng hợp lý các mặt hàng cho quý vị. Yêu cầu dịch vụ này tại bất kỳ quày nào tại Thư Viện KingCác Chi Nhánh Thư Viện Cộng Đồng San José. Nhân viên thư viện có thể yêu cầu quý vị để lại các bản chánh để sao bản sau này khi không có thời gian để trợ giúp lâu dài cho từng cá nhân.

Hỗ Trợ ADA Tại Buổi Sinh Hoạt

Để yêu cầu chỗ ở theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật cho các sự kiện do thư viện tài trợ, vui lòng gọi 1-408-808-2000 hoặc email trợ năng@sjlibrary.org ít nhất ba ngày làm việc trước sự kiện.

Các sự kiện và lập trình được ghi lại trước

Chúng tôi cung cấp ghi âm trước, chương trình thư viện ảo. Chúng có thể truy cập được thông qua tính năng phụ đề chi tiết của YouTube. Chúng tôi bắt đầu với phụ đề được tạo tự động. Sau đó, Ủy ban Tiếp cận Người khuyết tật của chúng tôi cải thiện các phụ đề đó.

  • Bạn có muốn biết thêm thông tin? Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ trợ năng@sjlibrary.org.
  • Bạn có muốn giúp chúng tôi cải thiện phụ đề của mình không? Đăng ký để trở thành một Bản ghi Editor với chúng tôi. Đây là một ảo Tình Nguyện Chức vụ.

Gia Hạn Thêm Thời Gian Mượn

Quý vị có thể yêu cầu thư viện gia hạn thêm thời gian mượn các thư liệu của quý vị nếu không thể trả lại đúng hạn do hoàn cảnh đặc biệt. Cung cấp dich vụ này là theo sự suy xét của nhân viên thư viện và có thể phụ thuộc vào nhu cầu của thư liệu của quý vị bởi các thành viên thư viện khác.

Liên hệ

Để được hỗ trợ cá nhân với tài liệu thư viện

  • Tham khảo chung: 1-408-808-2397
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng Dịch vụ Chuyển tiếp California: 711 hoặc 1-800-735-2929

̣Đối Với Các Câu Hỏi Về Trương Mục Của Quý Vị

Câu Hỏi Thông Tin & Nghiên Cứu