Bộ Sưu Tập Trong Các Định Dạng Thay Thế

Thư Liệu Đọc Truyện (Audiobook) và Đọc Truyện Điện Tử (eAudiobook)

Thư viện có sách nói hư cấu và phi hư cấu trên CD và có thể tải xuống hoặc phát trực tuyến sách điện tử. Một số nhà cung cấp sách điện tử/eAudiobook của chúng tôi tương thích với trình đọc màn hình và phần mềm trợ năng khác.

Quý vị có sử dụng phần mềm Trợ Giúp Tiếp Cận không? Chúng tôi rất muốn có phản hồi của quý vị về khả năng sử dụng của các trang web tài nguyên điện tử và ứng dụng của chúng tôi. Liên lạc với chúng tôi tại Hỗ Trợ Sách Điện Tử SJPL.

Sách In Lớn

Thư viện cung cấp một số sách tiểu thuyết và khảo cứu được lựa chọn dưới dạng chữ in lớn.

Video Có Chú Thích

Thư viện có các video dạng DVD và VHS với chú thích cho đối thoại và âm thanh.

Video Mô Tả Âm Thanh

Thư viện cũng có các đĩa DVD với các bản tường thuật mô tả những gì đang xảy ra trong suốt quá trình ghi, kể cả khi không có đoạn hội thoại.

Các Dịch Vụ Tại Địa Phương Khác

Braille and Talking Book Library
Người mượn thư liệu có khuyết tật về thị giác hoặc các khuyết tật khác có thể đủ điều kiện để mượn các sách và thiết bị chữ nổi và thâu âm từ Braille and Talking Book Library, một chi nhánh của Thư viện Tiểu Bang California. Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách gọi (miễn phí) 1-800-952-5666.