Khả Năng Tiếp Cận

Bàn phím có phím màu xanh thay cho 'Enter' có nội dung 'Trợ năng' và hiển thị biểu tượng xe lăn.

Về khả năng tiếp cận

Thư Viện Cộng Đồng San José cam kết thực thi tất cả các bước hợp lý để cung cấp quyền tiếp cận cho tất cả các thành viên của cộng đồng, bao gồm cả người khuyết tật. Hãy thoải mái khám phá các tài liệu, dịch vụ, chương trình và công nghệ thích ứng miễn phí của chúng tôi dành cho người khuyết tật.

Câu hỏi?

Đối với bất kỳ câu hỏi về truy cập khuyết tật, xin vui lòng liên hệ trợ năng@sjlibrary.org or 408-808-2355.

Trạm máy tính ADA

Truy cập máy vi tính

Các trạm máy vi tính dành cho người đi xe lăn tại các chi nhánh của SJPL có thể được đặt giữ trên mạng của khách hàng thư viện. Để được hỗ trợ đặt chỗ trên máy tính của bạn hoặc để yêu cầu một cuộc gọi chỗ ở đặc biệt 408-808-2355 hoặc email trợ năng@sjlibrary.org.

Ưu đãi trợ năng bổ sung

Video INSIDERS

Các chương trình INSIDERS hướng đến thanh thiếu niên và người lớn bị khuyết tật về phát triển và trí tuệ.

Những sinh hoạt hòa nhập người khuyết tật

Chúng tôi có nhiều chương trình hòa nhập (hiện tại là trên mạng) được thiết kế cho mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng.

Thư Viện Bằng Thư

Dịch vụ Thư viện qua Thư cung cấp sách và các tài liệu thư viện khác cho các thành viên ở mọi lứa tuổi không thể đến thăm thư viện do khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Bộ Sưu Tập Trong Các Định Dạng Thay Thế

Các tài liệu có thể truy cập có sẵn để mượn bao gồm sách âm thâu, sách điện tử, sách in khổ lớn và video có chú thích chi tiết hoặc mô tả âm thanh.

Hỗ Trợ Sử Dụng Thư Viện

Hỏi nhân viên thư viện về việc nhận hỗ trợ khi sử dụng thư viện hoặc yêu cầu một thích nghi theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật cho các sinh hoạt do thư viện tổ chức.

Công Nghệ Truy Cập Tại Thư Viện King

Thư viện King có thiết bị phóng đại màn hình và ứng dụng đọc màn hình cho khách hàng với khuyết tật về thị giác.