Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Giới Thiệu Cá Nhân Về Các Sách Hay- 5forU

người phụ nữ chọn cuốn sách tiếp theo

Tìm kiếm một quyển sách hay?

Ask our librarians what to read next! Fill out our form below and a librarian will email you within a week with a list of five books, selected just for you!

Note: We have found that some schools do not allow or block emails from being received from senders outside of their system. If you were planning on using a school email account, please consider setting up a separate personal account (e.g. Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.) or asking a trusted adult if they would be willing to receive your response if you are comfortable with that.
How confident of a reader is your child?
The more you tell us below about your reading interests the better we can personalize our suggestions.
Are you interested in books for juveniles, young adults, and/or adults? (please mark all that apply)
Quý vị thích đọc tiểu thuyết, sách nghiên cứu, hoặc cả hai?
ví dụ: động vật, làm vườn, chính trị, v.v.
Những thể loại nào quý vị thích đọc bây giờ?
Do you have a preferred format? (please mark all that apply)
Quý vị đã sử dụng 5forU trước đây chưa?