Cảnh báo eSpotlight – Lệnh cấm vận sách điện tử của Thư viện nhà xuất bản Macmillan bắt đầu từ tháng 11 1st

Nhà xuất bản Macmillan sẽ bắt đầu lệnh cấm vận đối với sách điện tử được bán cho các thư viện bắt đầu từ ngày 1 tháng 2019 năm XNUMX.
Xem Hơn về Cảnh báo eSpotlight – Lệnh cấm vận sách điện tử của Thư viện nhà xuất bản Macmillan Bắt đầu từ ngày 1 tháng XNUMX
1 - 10 trên 11