Soạn một bộ công cụ của quý vị: Truyền Thông Xã Hội và Chia Sẻ Trên Mạng

Biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội trong camHọc cách cá nhân hóa những tiếp cận về sự riêng tư khi quý vị đối mặt với các truyền thông xã hội và chia sẻ trên mạng. Chọn một trả lời chính đáng về cảm nghĩ của quý vị về mỗi phát biểu.

Bắt đầu