Soạn một bộ công cụ của quý vị: Chia Sẻ Dữ Liệu và Khai Thác Dữ Liệu

biểu tượng chia sẻ dữ liệu trong màu hồngHọc cách cá nhân hóa những tiếp cận về sự riêng tư khi quý vị đối mặt với chia sẻ và khai thác dữ kiện. Chọn một trả lời chính đáng về cảm nghĩ của quý vị về mỗi phát biểu.

Bắt đầu