Sự Riêng Tư Tại Thư Viện Của Quý Vị

Thư Viện Cộng Đồng San José Điều Hành Sự Riêng Tư Của Quý Vị Như Thế Nào

 • Không Lưu Trữ Thông Tin Về Hoạt Động Vi Tính – Sau khi quý vị đăng nhập vào một máy vi tính thư viện, Thư Viện không lưu giữ thông tin về các hoạt động trong lúc quý vị sử dụng máy vi tính. Khi quý vị ̣đăng xuất khỏi máy vi tính, các dữ liệu gì về hoạt động của quý vị sẽ bị xóa sạch, nên người sử dụng máy kế tiếp sẽ không truy cập thông tin của quý vị.
 • HTTPS – SJPL.ORG và trang mạng thuộc kỹ thuật này được mã hóa với HTTPS, nghĩa là mọi liên lạc giữa trình duyệt (browser) của quý vị và trang mạng thư viện đều được giữ kín. Mặc dù trương mục của quý vị cũng được mã hóa, những tim kiếm trên danh mục (catalog searches) và các hoạt động trong trình duyệt không không được mã hóa.
 • Hoạt Động Tham Khảo – Những câu hỏi tham khảo trên mạng, qua điện thoại, và trực tiếp hiện diện với nhân viên thư viện đều được giữ kín và riêng tư.
 • Lịch Sử Đọc – Thư Viện không lưu giữ thông tin về những thư liệu quý vị đã mượn. Một khi quý vị trả thư liệu, hồ sơ thông tin đó được hủy trừ phi quý vị khởi động Lịch Sử Đọc (Reading History) trong trương mục của quý vị. Nếu một thư liệu quý vị mượn bị phạt trễ hạn, thông tin về thư liệu này sẽ được lưu giữ trong trương mục quý vị.
 • Sự Bảo Mật Hồ Sơ Của Khách Hàng Thư Viện – Chính sách này lượt thêm chi tiết về cách Thư Viện bảo mật hồ sơ của khách hàng.
 • Hồ Sơ Của Các Trẻ Vị Thành Niên – Nếu khách hàng của thư viện cộng đồng dưới 18 tuổi, phụ huynh hoặc người giám hộ có tên trong trương mục của em đó và có thẻ thư viện của em, có thể yêu cầu xem hồ sơ của em.
 • Chính Sách Về Đăng Ký – Điều khoản này chứa đựng thông tin về cách Thư Viện Cộng Đồng San José và Trường Đại Học San Jose quản lý các hồ sơ mượn thư liệu và các hồ sơ khác.
 • Máy Thu Hình Mang Trên Mình – Các Nhân Viên Giữ An Ninh Trong Thư Viện (Library Safety Officers hay LSO) có mang trên mình máy có thể thu hình thông tin liên lạc của khách hàng, cuộc phỏng vấn, và diễn biến khi cuộc thu hình có thể sử dụng như bằng chứng. Trước khi thu, một LSO được hướng dẫn phải thông tin bằng miệng đến khách hàng, và không cần đến sự bằng lòng của khách hàng trước khi bắt đầu cuộc thu hình.
 • Hệ Thống Thu Hình Giám Sát – Nhiều thư viện chi nhánh (Almaden, Alviso, Bascom, Biblioteca Latinoamericana, Educational Park, Hillview, Seven Trees), và Thư ViệnDr. Martin Luther King, Jr. có trang bị máy thu hình an ninh bên ngoài và/hoặc trong. Các đoạn thu hình tại các địa điểm chi nhánh được lưu giữ trong vòng 30 ngày và chỉ được xem bởi ban điều hành. Cần phải có một trác lệnh để xem đoạn thu hình từ máy phía trong thư viện, trong khi yêu cầu xem các đoạn thu phía ngoài cần phải đưa đến Trình Quản Lý Bộ Phận. Các đoạn thu hình tại Thư Viện King sẽ được lưu giữ trong vòng một năm bởi Cơ Quan Cảnh Sát Trường Đại Học.
 • eLearning – Những công ty cung cấp các nguồn dữ liệu điện tử (như Overdrive, Axis360, Tutor.com, v.v.) đều có những chính sách của họ về sự riêng tư. Các trang mạng này có thể có hoặc không kỹ thuật bảo hiểm HTTPS. Hãy giám sát địa chỉ và chính sách của các công ty này để thêm chi tiết.
 • Email – Thông tin cập nhật qua email được phục vụ bởi Google's FeedBurner, trong khi đăng ký vào thư gởi thường xuyên được phục vụ bởi Constant Contact. Truy cập các chính sách về sự riêng tư cá nhân để thêm chi tiết: Google Privacy Policy | Constant Contact Privacy Policy.
 • Phân Tích Dữ Liệu – Chúng tôi sưu tập và chứa thông tin về cách quý vị sử dụng trang mạng của chúng tôi để nhằm cải thiện kinh nghiệm của quý vị khi viếng trang mạng. Chúng tôi không sưu tập bất cứ thông tin cá nhân có thể nhận dạng được. Thông tin chúng tôi sưu tập được lưu giữ vô hạn định.

  Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm hoặc chối bỏ, xem xét các dịch vụ chúng tôi sử dụng:

Phương Pháp Các Thư Viện Dùng Để Bảo Hộ Quyền Riêng Tư Của Khách Hàng