New Vietnamese Books / Tiếng Việt

Hồ, Biểu Chánh, 1885-1958.
Nguyễn, Huy Côn author.
Nguyẽ̂n, Tường Bách.
Whittington, Harry, 1915-1989.
Hồng Hà.
Nguyễn, Huy Tưởng, 1912-1960.
Phạm, Tín An Ninh, author.
Remarque, Erich Maria, 1898-1970, author.
Võ, Kỳ Điè̂n, 1941- author.
Trần, Khánh Liễm, author.
Vũ, Ngọc Phan.
Tô Hoài, 1920-2014.
Tôn, Thất Thọ, 1936- , author.