New Vietnamese Books & Music / Tiếng Việt

Đào, Trinh Nhất, author.
Ngọc Ánh, author.
Minh Nguyễn, author.
Nguyẽ̂n, Thị Thụy Vũ, 1937-
Nguyễn, Công Hoan, 1903-1977.
Nguyẽ̂n, Thị Thụy Vũ, 1937-
Ngô, Tất Tố, 1892-1954, author.
Trương, P. J. B. Vĩnh Ký (Pétrus Jean-Baptiste Vĩnh Ký), 1837-1898.
Hồ, Biểu Chánh, 1885-1958.
Dương, Quảng Hàm, 1898-1946.
Duyên Anh, 1935-
Magner, Lois N., 1943- author.
Sanders, Jayneen, author.
Hayashi, Akiko, 1945- author, illustrator.