New Chinese Videos & Music / 中文

Zou bian Zhongguo. Ba fang xiao chi / CCTV ; dao yan : Han Ling, Wang Yaoming, Li Ran, Ren Weijiao ; bian ju : Yuan Xingwang, Wang Chengyou. cover
走遍中國. 八方小吃 / CCTV ; 導演 : 韓玲, 王耀明, 李然, 任偉嬌 ; 編劇 : 袁興旺, 王承友.
Zou bian Zhongguo. Shi zai ba fang / CCTV ; dao yan : Han Ling, Li Hui, Sun Hai, Wang Li ; bian ju : Yuan Xingwang, Wang Chengyou. cover
走遍中國. 食在八方 / CCTV ; 導演 : 韓玲, 李輝, 孫海, 王禮 ; 編劇 : 袁興旺, 王承友.
Riben cai zhuang ji qiao. 1, Mei hua ji fu ji qiao, yong you mei li fu zhi / NHK zhi zuo. cover
日本彩妆技巧. 1, 美化肌肤技巧, 拥有美丽肤质 / NHK制作.
Jiang Jieshi vs Song shi san jie mei = Chiang Kai-shek VS Sung's three sister. cover
蔣介石VS宋氏三姐妹 = Chiang Kai-shek VS Sung's three sister.
You can dance. Cha cha = She jiao wu. Qia qia / Weiqi Leigen, Luo'en Diweiduo jiao shou zhi dao. cover
You can dance. Cha cha = 社交舞. 恰恰 / 薇琪雷根, 羅恩迪維多教授指導.