New Chinese Videos & Music / 中文

Yang ge hai zi bu rong yi = No easy to raise a child / dao yan, Liu Fengsheng ; bian ju, Ma Guangyuan. cover
养个孩子不容易 = No easy to raise a child / 导演, 刘逢声 ; 编剧, 马广源.
Zhong zhi ren sheng = Planting for life / chu pin Shi na hua ren ; dao yan Gu Xiaogang. cover
種植人生 = Planting for life / 出品視納華仁 ; 導演顧曉剛.
Zhongguo men = China gate / presented by Shi na hua ren wen hua chuan bo you xian gong si ; zhi pian ren, Jiang Xianbin, Wang Yang ; dao yan, Wang Yang ; jian zhi, Chen Hong, Zhang Zhaowei, Chen Li... cover
中國門 = China gate / presented by 視納華仁文化傳播有限公司 ; 製片人蔣顯斌, 王楊 ; 導演王楊 ; 監製陳宏, 張釗維, 陳玲珍 = presented by CNEX Foundation Limited ; produced by Ben Tsiang, Wang Yang ; directed by Wang Yang ; executive producer, Chen Hong, Chang Chaowei, Ruby Chen.
Wei xing meng xiang jia = CNEX shorts 09'-10' / CNEX ; zhi pian ren Jiang Gubin ; jian zhi Chen Lingzhen, Zhang Zhaowei. cover
微型夢想家 = CNEX shorts 09'-10' / CNEX ; 製片人蔣顧斌 ; 監製陳玲珍, 張釗維.
Taxi = a moving life with Chinese / Shi na hua ren wen hua chuan bo chu pin ; dao yan Zhu Jie ; jian zhi Zhou Bing, Zhang Zhaowei, Chen Lingzhen. cover
Taxi = a moving life with Chinese / 視納華仁文化傳播出品 ; 導演祝捷 ; 監製周兵, 張釗維, 陳玲珍.
Shi tou ji = Legend of the stone / chu pin Shi na hua ren ; dao yan Wen Cheng. cover
石頭纪 = Legend of the stone / 出品視納華仁 ; 導演温成.
Shao nian Xiao Zhao = A young patriot / CNEX, ITVS International, 24 Images present. cover
少年小趙 = A young patriot / CNEX, ITVS International, 24 Images present.
San... / Du Haibin zuo pin = Umbrella... / a film by Du Hai-bin. cover
傘... / 杜海濱作品 = Umbrella... / a film by Du Hai-bin.
Qian dan lu / chu pin Shi na hua ren ; zhi zuo Shi na hua ren, Ying xiang xian yan ; zhi pian ren Jiang Xianbin ; dao yan, zhi pian ren Zuo Xiang = My way / presented by CNEX Foundation Limited ; p... cover
乾旦路 / 出品視納華仁 ; 製作視納華仁, 映像先驗 ; 製片人蔣顯斌 ; 導演, 製片人卓翔 = My way / presented by CNEX Foundation Limited ; production, CNEX Foundation, A Priori Image ; produced by Ben Tsiang, Cheuk Cheung ; director, Cheuk Cheung.
Long chuan / Cao Dan zuo pin ; chu pin Shi na Hua ren wen hua chuan bo you xian gong si ; zhi pian ren, Jiang Xianbin, Cao Dan ; dao yan Cao Dan = Dragon boat / a film by Cao Dan ; presented by CNE... cover
龍船 / 曹丹作品 ; 出品視納華仁文化傳播有限公司 ; 製片人蔣顯斌, 曹丹 ; 導演曹丹 = Dragon boat / a film by Cao Dan ; presented by CNEX Foundation Limited ; produced by Ben Tsiang, Cao Dan ; director, Cao Dan.
Ka dao le = Card boom / zhi pian ren, Jiang Xianbin, Lin Hongjie ; dao yan, Lin Hongjie. cover
卡到了 = Card boom / 製片人, 蔣顯斌, 林宏杰 ; 導演, 林宏杰.
Jiu shu = Ninth uncle / Wu Jianxin dao yan. cover
九叔 = Ninth uncle / 吳建新導演.
Jiao gai xue tang / chu pin, zhi zuo Shi na hua ren ; dao yan Zhang Zhaowei = Learn to reform / presented, produced by CNEX Foundation Limited ; director Chang Chao-wei. cover
教改學堂 / 出品, 製作視納華仁 ; 導演張釗維 = Learn to reform / presented, produced by CNEX Foundation Limited ; director Chang Chao-wei.
Huan cheng / chu pin CNEX Foundation Limited ; zhi pian ren Jiang Xianbin, Li Junhu ; dao yan Li Junhu = Where should I go? / presented by CNEX Foundation Limited ; produced by Ben Tsiang, Li Jun-h... cover
換城 / 出品CNEX Foundation Limited ; 製片人蔣顯斌, 李軍虎 ; 導演李軍虎 = Where should I go? / presented by CNEX Foundation Limited ; produced by Ben Tsiang, Li Jun-hu ; director, Li Jun-hu.
Hong gu zi = Ancient species / Shi na hua ren wen hua chuan bo chu pin ; zhi pian ren Jiang Xianbin, Lin Zhizhan ; dao yan Lin Zhizhan. cover
紅穀子 = Ancient species / 視納華人文化傳播出品 ; 製片人 蔣顯斌, 林稚霑 ; 導演 林稚霑.
He zu xian yi qi chang ge / chu pin, Shi na Hua ren wen hua chuan bo ; zhi pian ren, Jiang Xianbin, Li Xiaojiang ; dao yan, Li Xiaojiang = To sing with the ancestors / presented by CNEX Inc. ; prod... cover
和祖先一起唱歌 / 出品, 視納華仁文化傳播 ; 製片人, 蔣顯斌, 李小江 ; 導演, 李小江 = To sing with the ancestors / presented by CNEX Inc. ; produced by Ben Tsiang, Li Xiao-jiang ; director, Li Xiao-jiang.
Ge wu sheng ping / Shi na hua ren wen hua chuan bo chu pin ; zhi pian ren Jiang Xianbin, Zhang Jingwei ; dao yan Zhang Jingwei ; jian zhi Zhang Zhaowei, Chen Lingzhen. cover
歌舞昇平 / 視納華仁文化傳播出品 ; 製片人蔣顯斌, 張經緯 ; 導演張經緯 ; 監製張釗維, 陳玲珍.
Fu ping = Duckweed / Peng Hui zuo pin. cover
浮萍 = Duckweed / 彭輝作品.
Zong du fu feng bao : "Taiwan di 1 fan" Jiang Weishui = My life against Taiwan Sotokufu, 1891-1931 / Shi na hua ren chu pin ; bian ju, dao yan Zhang Zhenxun. cover
總督府風暴 : 「臺灣第一反」蔣渭水 = My life against Taiwan Sotokufu, 1891-1931 / 視納華仁出品 ; 編劇, 導演章蓁薰.
Chong tian, chu pin Zhong hua wen hua zong hui, zong ce hua Yang Du, gu shi ce hua Tan Duan = The rocking sky. cover
沖天, 出品 中華文化總會, 總策劃 楊渡, 故事策劃 譚端 = The rocking sky.
Cai fu zhi dao / chu pin, Shi na hua ren wen hua chuan bo ; zhi pian ren, Jiang Xianbin, Zhang Zhaowei ; bian dao, Zhang Zhaowei. cover
財富之道 / 出品, 視納華仁文化傳播 ; 製片人, 蔣顯斌, 張釗維 ; 編導, 張釗維.
Fujia pai pian / chu pin, Shi na Hua ren ; zhi pian ren, Jiang Xianbin, Zhang Yongming ; dao yan, Zhang Yongming, Wang Fujia = Fu-jia's home movie / presented by CNEX Foundation Limited ; produced ... cover
富家拍片 / 出品, 視納華仁 ; 製片人, 蔣顯斌, 張永明 ; 導演, 張永明, 王富家 = Fu-jia's home movie / presented by CNEX Foundation Limited ; produced by BenTsiang, Chang Yung-ming ; directors, Chang Yung-ming, Wang Fu-jia.
Wo men dou shi zhe yang chang da de / Ou Ruiqiang (Albert Ou). cover
1. 渔火闪闪 -- 2. 相识在童年 -- 3. 心里的天虹 -- 4. 少年梦 -- 5. 青葱 -- 6. 爱在阳光空气中 -- 7. 水霞 -- 8. 云外千峰 -- 9. 那天再重聚 -- 10. 鼓浪屿 -- 11. 客从何处来 -- 12. 陌上归人.
Wo bu yao zai bi le / Liu Mingxiang (Rose Liu). cover
1. 从醒着到愿意睡着 -- 2. 我不要再比了 -- 3. 我宠爱 -- 4. 明知故犯 -- 5. 飘洋过海来看你 -- 6. 爱的方向 -- 7. 当世界安静.