New Chinese Videos & Music / 中文

Dui kan = Look love / Ye Yun dao yan ; zhi pian ren, Chen Lingzhen. cover
對看 = Look love / 葉雲導演 ; 製片人, 陳玲珍.
Da tong = The Chinese Mayor / produced by CNEX, ZhaoQi Films ; directed by Zhou Hao ; produced by Zhao Qi. cover
大同 = The Chinese mayor / produced by CNEX, ZhaoQi Films ; directed by 周浩 ; produced by 趙琦.
Po xiao = Shanghai dawn / bian ju dao yan, Qi Xing. cover
破晓 = Shanghai dawn / 编剧导演, 齐星.
Yang ge hai zi bu rong yi = No easy to raise a child / dao yan, Liu Fengsheng ; bian ju, Ma Guangyuan. cover
养个孩子不容易 = No easy to raise a child / 导演, 刘逢声 ; 编剧, 马广源.
Zhong zhi ren sheng = Planting for life / chu pin Shi na hua ren ; dao yan Gu Xiaogang. cover
種植人生 = Planting for life / 出品視納華仁 ; 導演顧曉剛.
Zhongguo men = China gate / presented by Shi na hua ren wen hua chuan bo you xian gong si ; zhi pian ren, Jiang Xianbin, Wang Yang ; dao yan, Wang Yang ; jian zhi, Chen Hong, Zhang Zhaowei, Chen Li... cover
中國門 = China gate / presented by 視納華仁文化傳播有限公司 ; 製片人蔣顯斌, 王楊 ; 導演王楊 ; 監製陳宏, 張釗維, 陳玲珍 = presented by CNEX Foundation Limited ; produced by Ben Tsiang, Wang Yang ; directed by Wang Yang ; executive producer, Chen Hong, Chang Chaowei, Ruby Chen.
Wei xing meng xiang jia = CNEX shorts 09'-10' / CNEX ; zhi pian ren Jiang Gubin ; jian zhi Chen Lingzhen, Zhang Zhaowei. cover
微型夢想家 = CNEX shorts 09'-10' / CNEX ; 製片人蔣顧斌 ; 監製陳玲珍, 張釗維.
Taxi = a moving life with Chinese / Shi na hua ren wen hua chuan bo chu pin ; dao yan Zhu Jie ; jian zhi Zhou Bing, Zhang Zhaowei, Chen Lingzhen. cover
Taxi = a moving life with Chinese / 視納華仁文化傳播出品 ; 導演祝捷 ; 監製周兵, 張釗維, 陳玲珍.
Shi tou ji = Legend of the stone / chu pin Shi na hua ren ; dao yan Wen Cheng. cover
石頭纪 = Legend of the stone / 出品視納華仁 ; 導演温成.
Shao nian Xiao Zhao = A young patriot / CNEX, ITVS International, 24 Images present. cover
少年小趙 = A young patriot / CNEX, ITVS International, 24 Images present.
San... / Du Haibin zuo pin = Umbrella... / a film by Du Hai-bin. cover
傘... / 杜海濱作品 = Umbrella... / a film by Du Hai-bin.
Qian dan lu / chu pin Shi na hua ren ; zhi zuo Shi na hua ren, Ying xiang xian yan ; zhi pian ren Jiang Xianbin ; dao yan, zhi pian ren Zuo Xiang = My way / presented by CNEX Foundation Limited ; p... cover
乾旦路 / 出品視納華仁 ; 製作視納華仁, 映像先驗 ; 製片人蔣顯斌 ; 導演, 製片人卓翔 = My way / presented by CNEX Foundation Limited ; production, CNEX Foundation, A Priori Image ; produced by Ben Tsiang, Cheuk Cheung ; director, Cheuk Cheung.
Long chuan / Cao Dan zuo pin ; chu pin Shi na Hua ren wen hua chuan bo you xian gong si ; zhi pian ren, Jiang Xianbin, Cao Dan ; dao yan Cao Dan = Dragon boat / a film by Cao Dan ; presented by CNE... cover
龍船 / 曹丹作品 ; 出品視納華仁文化傳播有限公司 ; 製片人蔣顯斌, 曹丹 ; 導演曹丹 = Dragon boat / a film by Cao Dan ; presented by CNEX Foundation Limited ; produced by Ben Tsiang, Cao Dan ; director, Cao Dan.
Ka dao le = Card boom / zhi pian ren, Jiang Xianbin, Lin Hongjie ; dao yan, Lin Hongjie. cover
卡到了 = Card boom / 製片人, 蔣顯斌, 林宏杰 ; 導演, 林宏杰.
Jiu shu = Ninth uncle / Wu Jianxin dao yan. cover
九叔 = Ninth uncle / 吳建新導演.
Jiao gai xue tang / chu pin, zhi zuo Shi na hua ren ; dao yan Zhang Zhaowei = Learn to reform / presented, produced by CNEX Foundation Limited ; director Chang Chao-wei. cover
教改學堂 / 出品, 製作視納華仁 ; 導演張釗維 = Learn to reform / presented, produced by CNEX Foundation Limited ; director Chang Chao-wei.