New Chinese Videos & Music / 中文

Yanxi gong lüe = Story of Yanxi Palace / dao yan: Hui Kaidong ; [bian ju: Zhou mo ; Dong yang huan yu ying shi wen hua you xian gong si, Beijing ai qi yi ke ji you xian gong si she zhi]. cover
延禧攻略 = Story of Yanxi Palace / 導演: 惠楷棟 ; [編劇: 周末 ; 東陽歡娛影視文化有限公司, 北京愛奇藝科技有限公司攝製].
Te ji ren = The stunt / bian ju, Zeng Baohua, Chen Wanwei ; jian zhi, Wang Weiren. cover
特技人 = The stunt / 編劇, 曾保華, 陳婉薇 ; 監製, 王偉仁.
Zai chuang shi ji = Another era / dao yan Guan Shuming ; zong bian ju Cai Tingting, Xian Shaoling. cover
再創世紀 = Another era / 導演 關樹明 ; 總編劇 蔡婷婷, 洗少玲.
Xiong di = Fist fight / bian dao, Qian Yingzhi ; jian zhi, Lin Zhihua ; bian shen, Ye Tiancheng ; bian ju, Chen Baoyan, Chen Jiajun. cover
兄弟 = Fist fight / 编导, 錢穎芝 ; 監製, 林志華 ; 編審, 葉天成 ; 编剧, 陳寶燕、陳家俊.
Shi han de, fa guan ge xia = OMG Your Honour / dao yan, jian zhi, Chen Yaoquan ; bian ju, Li Qian. cover
是咁的, 法官閣下 = OMG Your Honour / 导演, 監製, 陳耀全 ; 编剧, 李茜.
Di Renjie zhi si da tian wang = Detective Dee : the four heavenly kings / Xu Ke dao yan zuo pin ; jian zhi, Chen Guofu. cover
狄仁傑之四大天王 = Detective Dee : the four heavenly kings / 徐克導演作品 ; 監製, 陳國富.
Shen diao xia lü / jian zhi Li Tiansheng. cover
神雕俠侶 / 監製李添盛.
Yi tian tu long ji / Beijing ya huan ying yin zhi zuo you xian gong si, Zhongguo dian shi yi shu jia xie hui, Beijing shi ji meng gong chang ying shi jiao liu you xian gong si lian he zhi zuo. cover
倚天屠龍記 / 北京亞环影音制作有限公司, 中囯电视艺术家协会, 北京世纪梦工场影视交流有限公司联合制作.
Guo shi wu shuang Huang Feihong / dao yan, Jiang Jiajun ; jian zhi, Zhang Tan ; zhi pian ren, Ren Sha. cover
国士无双黄飞鸿 / 导演, 蒋家俊 ; 监制, 张炭 ; 制片人, 任莎.
Hong yi xiao nü hai wai zhuan: Ren mian yu =The Tag along : Devil fish / Zhong huan guo ji yu le shi ye gu fen you xian gong si, Da mu ying yi guo ji shi ye you xian gong si, Le dao jia guo ji yu l... cover
紅衣小女孩外傳: 人面魚 =The Tag along : Devil fish / 中環國際娛樂事業股份有限公司, 大慕影藝國際事業有限公司, 樂到家國際娛樂股份有限公司, 華研國際音樂股份有限公司, 秀泰國際娛樂股份有限公司, 國賓影城股份有限公司, 講故事有限公司 ; 監製: 曾瀚賢, 陳信吉 ; 導演: 莊絢維
Wu shuang = Project Gutenberg / chu pin Shanghai bo na wen hua chuan mei you xian gong si, Ying huang ying ye you xian gong si, Shanghai Alibaba ying ye you xian gong si, [Bai xing dian ying you xi... cover
無雙 = Project Gutenberg / 出品上海博納文化傳媒有限公司, 英皇影業有限公司, 上海阿里巴巴影業有限公司, [百姓電影有限公司攝製] ; 監製黃斌 ; 編劇・導演莊文強.
Mou ri mou yue = When sun meets moon. cover
某日某月 = When sun meets moon.
Ming yue ji shi you = Our time will come / chu pin Shanghai bona wen hua chuan mei you xian gong si, Bona ying shi yu le you xian gong si ; dao yan, Xu Anhua ; bian ju, He Jiping. cover
明月幾時有 = Our time will come / 出品 上海博納文化傳媒有限公司, 博納影視娛樂有限公司 ; 導演, 許鞍華 ; 編劇, 何冀平.
Qi Yue yu An Sheng = Soulmate / Dao yan Zeng Guoxiang. cover
七月與安生 = Soulmate / 導演 曾國祥.
Li Lianjie zhi zun shou cang dian ying bao dian = Li Lian Jie. cover
李连杰至尊收藏电影宝典 = Li Lian Jie.
Zhang Guorong zhi zun shou cang dian ying bao dian = Leslie' of choice. cover
张国荣至尊收藏电影宝典 = Leslie' of choice.
He li huo you ge da lao qian = I bet your pardon / TVB ; jian zhi, Wang Jing ; bian shen, Lü Guannan, Li Zicong. cover
荷里活有個大老千 = I bet your pardon / TVB ; 監製, 王晶 ; 編審, 呂冠南, 李梓樅.
Jiu qi tong xue hui = Wife interrupted / TVB ; jian zhi, Guan Shuming ; bian shen, Feng Rijin. cover
救妻同學會 = Wife interrupted / TVB ; 監製, 關樹明 ; 編審, 馮日進.
Zhou Runfa zhi zun shou cang dian ying bao dian = Zhou Runfa. cover
周润发至尊收藏电影宝典 = Zhou Runfa.
Xijing gu shi = The story of Xijing / bian ju, Li Xiwei, Wu Ge ; dao yan, Yao Yuan. cover
西京故事 = The story of Xijing / 编剧, 李玺威, 吴戈 ; 导演, 姚远.
Pei du ma ma = Always with you / bian ju, Liangmeixia, Huang Fen, Yuan Ye, Li Dai'en ; dao yan, Chen Chang ; zhi pian ren, Hou Hongliang ; chu pin gong si, Hai run ying shi, Liang mei xia wen hua c... cover
陪读妈妈 = Always with you / 编剧, 亮眉侠, 黄芬, 袁野, 李岱恩 ; 导演, 陈畅 ; 制片人, 侯鸿亮 ; 出品公司, 海润影视, 亮眉侠文化传媒, 橙子映像, 萌梓影视.
Dugu huang hou = Queen Dugu / dao yan, Zhang Xiaozheng, Ding Yingzhou, Zhang Ziqiang ; bian ju, Yang Ji ; zhi pian ren, Xie Qi, Yan Bei. cover
独孤皇后 = Queen Dugu / 导演, 张孝正, 丁英洲, 张自强 ; 编剧, 杨基 ; 制片人, 谢琪, 鄢蓓.
Jun shi lian meng = The advisors alliance / [dao yan: Zhang Yongxin ; bian ju: Chang Jiang]. cover
軍師聯盟 = The advisors alliance / [導演: 張永新 ; 編劇: 常江].
Jun shi lian meng hu xiao long yin = Growling tiger, roaring dragon / [dao yan: Zhang Yongxin ; bian ju: Chang Jiang]. cover
軍師聯盟虎嘯龍吟 = Growling tiger, roaring dragon / [導演: 張永新 ; 編劇: 常江].
Da jun shi Sima Yi zhi jun shi lian meng = The advisors alliance / [bian ju, Chang Jiang ; dao yan, Zhang Yongxin]. cover
大军师司马懿之军师联盟 = The advisors alliance / [编剧, 常江 ; 导演, 张永新].