New Chinese Books and Music / 中文

Guan chang xian xing ji / Li Boyuan zhuan ; Zhang Suzhen jiao zhu ; Miao Tianhua jiao yue. cover
官场现形记 / 李伯元撰 ; 张素贞校注 ; 缪天华校阅.
Jin gu qi guan / Baowenglaoren bian ; Li Ping jiao zhu ; Chen Wenhua jiao yue. cover
今古奇觀 / 抱甕老人著 ; 李平校注 ; 陳文華校閱.
Tao hua shan / Kong Shangren zhu ; Chen Meilin, Gao Yuhou jiao zhu. cover
桃花扇 / 孔尚任著 ; 陳美林, 皋于厚校注.
Pai an jing qi / Ling Mengchu zhuan ; Liu Bendong jiao zhu ; Miao Tianhua jiao yue. cover
拍案驚奇 / 凌濛初撰 ; 劉本棟校注 ; 繆天華校閱.
Dong Zhou lie guo zhi / Feng Menglong yuan zhu ; Cai Yuanfang gai zhuan ; Liu Bendong jiao zhu ; Miao Tianhua jiao yue. cover
東周列國志 / 馮夢龍原著 ; 蔡元放改撰 ; 劉本棟校柱 ; 繆天華校閱.
Shui hu zhuan / Shi Nai'an zhuan ; Luo Guanzhong zuan xiu ; Jin Shengtan pi ; Miao Tianhua jiao zhu. cover
水滸傳 / 施耐庵 撰 ; 羅貫中 簒修 ; 金聖歎 批 ; 繆天華 校注.
Wen ming xiao shi / Li Boyuan zhuan ; Zhang Suzhen jiao zhu ; Miao Tianhua jiao yue. cover
文明小史 / 李伯元撰 ; 張素貞校注 ; 繆天華校閱.
Feng shen yan yi / Lu Xixing zhuan ; Zhong bojing ping ; Yang Zongying jiao zhu ; Miao Tianhua jiao yue. cover
封神演義 / 陸西星撰 ; 鍾伯敬評 ; 楊宗瑩校注 ; 繆天華校閱.
Sui Tang yan yi / Chu Renhu zhu ; Yan Wenru jiao zhu ; Liu Bendong jiao yue. cover
隋唐演義 / 褚人穫著 ; 嚴文儒校注 ; 劉本棟校閱.
Jin Ping Mei / Xiaoxiaosheng yuan zuo ; Liu Bendong jiao zhu ; Miao Tianhua Jiao yue. cover
金瓶梅 / 笑笑生 原作 ; 劉本棟 校注 ; 繆天華 校閱.
Ru lin wai shi / Wu Jingzi zhuan ; Miao Tianhua jiao zhu. cover
儒林外史 / 吳敬梓撰 ; 繆天華校注.
Qi jian shi san xia / Tang Yunhou zhu ; Zhang Jianyi jiao zhu. cover
七劍十三俠 / 唐芸洲 著 ; 張建一 校注.
Lao Can you ji / Liu E zhuan ; Tian Sulan jiao zhu ; Miu Tianhua jiao yue. cover
老殘遊記 / 劉鶚 撰 ; 田素蘭 校註 ; 繆天華 校閱.
Gui ji / Xu Jiaze zhu = Ghost tricks / Chiatse Hsu. cover
鬼計 / 徐嘉澤 著 = Ghost tricks / Chiatse Hsu.
Jing chai ji / Ke Danqiu zhu ; Zhao Shanlin jiao zhu cover
荊釵記 / 柯丹邱著 ; 趙山林校注
Yang jia jiang yan yi / (ming)ji zhen lun zhuan ; yang zi jian jiao zhu ; ye jing zhu jiao yue. cover
楊家將演義 / (明)紀振倫撰 ; 楊子堅校注 ; 葉經柱校閱.
Shi er lou / Li Yu zhu ; Tao Xunruo jiao zhu ; Ye Jingzhu jiao yue. cover
十二樓 / 李漁著 ; 陶恂若校注 ; 校閱.
Lu Nanzi / Zeng Pu zhu ; Huang Shen jiao zhu. cover
魯男子 / 曾樸著 ; 黃校注.
Mu dan ting / Tang Xianzu zhuan ; Shao Haiqing jiao zhu. cover
牡丹亭 / 湯顯祖撰 ; 邵海清校注.