New Chinese Books and Music / 中文

Mao Zedong Lin Biao en chou ji / Wu Fakong. cover
毛澤東林彪恩仇記 / 吳法空.
Da beng kui qian ye / Wang Zhenbang. cover
大崩潰前夜 / 王震幫.
Meiguo gai zou de lu = Long game : how Obama defied Washington and redefined America's role in the world / Derui Xiaolei (Derek Chollet) zhu ; Lin Tian'gui yi cover
美國該走的路 = Long game : how Obama defied Washington and redefined America's role in the world / 德瑞。蕭雷 (Derek Chollet) 著 ; 林添貴譯.
Banama wen jian = Panama papers : [Zhongguo quan gui hai wai cang bao tu] / Liu Jinshan. cover
巴拿馬文件 = Panama papers : [中國權貴海外藏寶圖] / 劉金山.
2016 nian Wang Qishan yao da di da lao hu / Wang Youxin bian zhu. cover
2016年王岐山要打的大老虎 / 王又新 編著.
Shi jiu da e dou / Wang Shu. cover
十九大惡閗 / 王樹.
Jie? tao? : min jin dang Liang an zheng ce de shi dai tiao zhan / Chen Songshan zhu. cover
解?套? : 民進黨兩岸政策的時代挑戰 / 陳淞山著.
Cai tuan zhi guo de nian dai : cong zi you shi chang dao bu zi you de ren min = Private island : why Britain now belongs to someone else / Zhanmusi Mike zhu ; Huang Jiayu yi. cover
財團治國的年代 : 從自由市場到不自由的人民 = Private island : why Britain now belongs to someone else / 詹姆斯。米克 著 ; 黃佳瑜 譯.
Bai fang ge ming : cong Jiademandu, Deheilan dao Lundun, quan qiu min zhu lang chao de jian zheng yu xing si = A portrait of revolution : reveal and reflect on the wave of global democratic protest... cover
拜訪革命 : 從加德滿都、德黑蘭到倫敦, 全球民主浪潮的見證與省思 = A portrait of revolution : reveal and reflect on the wave of global democratic protests / 周軼君著.
Nan Zhongguo Hai : xia yi shi ji de Ya Zhou shi shui de? = Asia's cauldron : the South China Sea and the end of a stable Pacific / zuo zhe, Luobo Kapulan ; yi zhe, Lin Tiangui. cover
南中國海 : 下一世紀的亞洲是誰的? = Asia's cauldron : the South China Sea and the end of a stable Pacific / 作者, 羅柏{a82134}{672143}{382156}{3e1b28}{42203b}{201b24}{312159}{462152}{5f1b28}{422c20}{1b2431}林添貴.
Kong jian da gai zao : Interior design & lifestyle = Before + after. cover
空间大改造 : Interior design & lifestyle = Before + after.
A, qing zhang zui : Zhang Cao kan ya ji / Zhang Cao zhu. cover
啊, 請張嘴 : 張草看牙記 / 張草著.
Qi gen xiong jian = Seven devils. 6, Lie ying bao sheng/ Weiyu zhu. cover
七根凶簡 = Seven devils. 六, 獵影豹聲/ 尾鱼著.
Chong man ci qi de shi dai / Bi Feiyu. cover
充滿瓷器的時代 / 畢飛宇.
Yue yu ba, shen ti! / Wang Jianhui zhu. cover
越獄吧, 身體α / 汪建輝 著.
Luo yan wen tian gan / Yiyehong zhu. cover
落雁問天干 / 一頁紅著.
Jiu wei gui / Suliushanfang zhu. cover
九尾龜 / 漱六山房著.
Ku tian Manhadun / Shidifenni Danle zuo ; Song Yingtang yi = Sweetbitter / Stephanie Danler. cover
苦甜曼哈頓 / 史蒂芬妮。丹勒作 ; 宋瑛堂譯 = Sweetbitter / Stephanie Danler.
Zhe teng dao di / Ha Jin ; Tang Qiuyan yi. cover
折騰到底 / 哈金 ; 湯秋妍 譯.
Shuang cheng ai yu si / Ye Zilin. cover
雙城愛與死 / 葉姿麟.
Zhen de / Liu Zijie = I'm lying, and I'm loving / Essay Liu. cover
真的 / 劉梓潔 = I'm lying, and I'm loving / Essay Liu.
Fuermosha xie yao qi yuan / Shi Telang zhu. cover
福爾摩沙血妖奇緣 / 施特朗 著.