New Chinese Books / 中文

Yin tian xiang / Heiyan zuo pin. cover
引天香 / 黑颜 作品.
Shi jie de ling yi mian / Ning Sanyi zhu. cover
世界的另一面 / 宁三意著.
Teng / Sun Pin zuo pin = Pain / by Sun Pin. cover
疼 / 孙频作品 = Pain / by Sun Pin.
Qin ai de ao wu / Kouziyiyi zuo pin. cover
亲爱的嗷呜 / 扣子依依作品.
Zhi ai cheng shang / Qingyang zhu. cover
至爱成伤 / 清扬著.
Qing chun de jiao bu / Yan Kehai zhu. cover
青春的脚步 / 颜克海著.
Gao men yi zhu / Qianxun zhu. cover
高門遺珠 / 千尋著.
Wan liang xiao yi nü / Lüguang zhu. cover
萬兩小醫女 / 綠光著.
Qi gui fu rong. Shang / Ye Dongli zhu. cover
妻貴夫榮. 上 / 葉東籬著.
Zao ri zi / Bi Feiyu zhu. cover
造日子 / 畢飛宇著.
Ping yuan / Bi Feiyu zhu. cover
平原 / 畢飛宇著.
Pi nang = No more than skins / Cai Chongda. cover
皮囊 = No more than skins / 蔡崇達.
Da shi xian sheng / Jiudan zhu. cover
大使先生 / 九丹著.
Wo bu shi Pan Jinlian / Liu Zhenyun. cover
我不是潘金蓮 / 劉震雲.
Gu xiang tian xia huang hua / [zhu zhe Liu Zhenyun]. cover
故鄉天下黃花 / [著者劉震雲].
San bei zi / Nie Hualing zhu. cover
三輩子 / 聶華苓 著.
Gong zhu fan hong. Shang / Tiantong. cover
公主翻紅. 上 / 甜筒.
Gong zhu fan hong. Xia / Tiantong. cover
公主翻紅. 下 / 甜筒.
Yang qi guo feng nian / Chen Yuhua zhu. cover
養妻過豐年 / 陳毓華著.
Qu qi ru yi. Shang / Tang Wan. cover
娶妻如意. 上 / 棠挽.
Qu qi ru yi. Xia / Tang Wan. cover
娶妻如意. 下 / 棠挽.