New Chinese Books / 中文

Zou dian ren / Li Yiting zhu. cover
走電人 / 李儀婷著.
Yu shi wo zuo xia, ting tiao jiu shi M shuo H cheng de chuan shuo / Tan Yinuo. cover
於是我坐下聽調酒師M說H城的傳說 / 譚以諾.
Yi sheng yi shi = Vows of eternal love / Mobaofeibao zuo pin. cover
一生一世 = Vows of eternal love / 墨宝非宝作品.
Yan gu / Mengyandianxia zhu. cover
艳骨 / 梦魘殿下著.
Xin li da shi. Zui ai = Master of psychology / Zhong Yu zhu. cover
心理大师. 罪爱 = Master of psychology / 钟宇著.
Xiao hu yi tan / Lin Yongchen. cover
小狐異談 / 林詠琛.
Xiang fu : hun yin zhi liao shi qian zhuan / Huaijiuchuanzhang zhu. cover
相夫 : 婚姻治疗师前传 / 怀旧船长 著.
Wu yan ren / Song Xiaojun, Ding Mo zhu. cover
无眼人 / 宋小君, 丁墨 著.
Wo de Saikeluosi / Shanbai Zhaozi ; Gao Zhancan yi. cover
私のサイクロプス. Chinese
Wang nei ren / Chen Haoji zhu. cover
網內人 / 陳浩基著.
Tong xiang ping xing shi jie de luo xuan lu / Baiwujinji zuo pin. cover
通向平行世界的螺旋路 / 百無禁忌作品.
Tan yi chang zhen xin de lian ai / Liang Peihu. cover
谈一场真心的恋爱 / 梁佩瑚.
Tan lu de xin = Heart mandala / Ping Lu zhu. cover
袒露的心 = Heart mandala / 平路著.
Si zhu : Zhang Ling zhong pian xiao shuo ji / Zhang Ling. cover
死著 : 張翎中篇小說集 / 張翎.
Shi tu / Bing He zhu. cover
使徒 / 冰河著.
Sheng yu 1984 / Hao Jingfang zhu. cover
生於 1984 / 郝景芳著.
Shanghai da lü shi / Shen Ning zhu. cover
上海大律師 / 沈寧著.
Shang ke bu yao da shou ji / zuo zhe: Jiubadao ; cha tu: Blaze Wu. cover
上課不要打手機 / 作者: 九把刀 ; 插畫: Blaze Wu.
Sha ren dong ji / Hai Yan, Jin Lingyun zhu. cover
杀人动机 / 海岩, 金凌云著.
Ren min de ming yi = In the name of people / Zhou Meisen zhu. cover
人民的名義 = In the name of people / 周梅森著.
Qing tai bu hui xiao shi : fu zhuo zai tu di shang ji bian yuan you wu ren wen jin de yi qun ren / Yuan Ling zhu. cover
青苔不會消失 : 附著在土地上既邊緣又無人問津的一群人 / 袁凌 著.
Ni you quan bao chi chen mo / Taotaoyilun zhu. cover
你有权保持沉默 / 桃桃一轮著.
Mang lian / [zuo zhe Xu Xu]. cover
盲恋 / [作者徐訏].