New Chinese Books / 中文

Xiao e yu kuai le qu lü xing / Zeng Minhui wen ; Yezi (cocoillust) tu. cover
小鱷魚快樂去旅行 / 曾玟蕙文 ; 椰子(cocoillust)圖.
Xiao e yu kuai le wan ti cao / Zeng Minhui wen ; Yezi (cocoillust) tu. cover
小鱷魚快樂玩體操 / 曾玟蕙文 ; 椰子(cocoillust)圖.
Xiao e yu kuai le xue fen xiang / Zeng Minhui wen ; Yezi (cocoillust) tu. cover
小鱷魚快樂學分享 / 曾玟蕙文 ; 椰子cocoillust圖.
Hei ye li de xiao jing ling / Lin Yin zuo ; Zhang Xiaoqi hui. cover
黑夜裡的小精靈 / 林茵作 ; 張筱琦繪.
Yao guai xin wen she. 2, Zhi bu zhu de ha jiu yu yang yang shi jian / Wang Yuqing wen ; Liushijiu tu. cover
妖怪新聞社. 2, 止不住的哈啾與癢癢事件 / 王宇清文 ; 六十九圖.
Shui hu zhuan qu wei man hua / Shi Nai'an yuan zhu ; Ka di gong zuo shi bian hui. cover
水滸傳趣味漫畫 / 施耐庵原著 ; 卡迪工作室編繪.
San guo yan yi qu wei man hua / Wu Cheng'en yuan zhu ; Ka di gong zuo shi bian hui. cover
三國演義趣味漫畫 / 羅貫中原著 ; 卡迪工作室編繪.
Xi you ji qu wei man hua / Wu Cheng'en yuan zhu ; Ka di gong zuo shi bian hui. cover
西遊記趣味漫畫 / 吳承恩原著 ; 卡迪工作室編繪.
Wu mao cai shen jia dao / Chen Shengqun zuo ; Kang Zongyang cha hua. cover
五毛財神駕到 / 陳昇群作 ; 康宗仰插畫.
Chong qi mi shi. Xia / Ye Dongli. cover
寵妻蜜史. 下 / 葉東籬.
Ni de shi bai bu shi ou ran : cheng gong zhe bu gei kan de 36 zhao sheng cun ben ling / dan rong.pi kun(Damrong Pinkoon) zuo ; you hui ting yi. cover
你的失敗不是偶然 : 成功者不給看的36招生存本領 / 丹榮.皮昆(Damrong Pinkoon)作 ; 游卉庭譯.
QI jiao yang, qi dong you er da nao : qi da guan jian ji neng, pei yang hai zi zheng xiang de sheng ming li liang / Laura A. Jana zhu ; Ding Fan yi. cover
QI教養, 啟動幼兒大腦 : 七大關鍵技能, 培養孩子正向的生命力量 / Laura A. Jana著 ; 丁凡譯.
Shou ren huan ying de 60 zhong qing jing shuo hua shu / shuimiao zhu. cover
受人歡迎的60種情境說話術 / 水淼著.
Tu jie ren ti shi yong jing luo shi shou ce : 1 fen zhong zhao zhun xue, 3 fen zhong hui yong xue! an mo, ci xie, ai jiu, ba guan, gua sha, wu da gong neng quan shi yong / Wu Zhongchao zhu. cover
圖解人體實用經絡實手冊 : 1分鐘找準穴, 3分鐘會用穴!按摩, 刺血, 艾灸, 拔罐, 刮痧, 五大功能全適用 / 吳中朝著.
Man hua Lun yu / yang yang tu bian hui. cover
漫畫論語 / 洋洋兔編繪.
Yi qi qu dong wu yuan / wen, tu Lin Boting. cover
一起去動物園 / 文。圖 林柏廷.
Qing wa jing zi / (Han) Huang Zhiying zhu ; Xu Xiaowei yi. cover
青蛙镜子 / (韩)黄智煐著 ; 徐小為译.
Ren Zhongmin wen ji / Ren Zhongmin zhu. cover
任中敏文集 / 任中敏著.
Luqiou yu Hulihuli : hao da de xi gua o / Zhuangye Caihuizi zhu ; Lu Huixin yi. cover
おおきなスイカ : ルッキオとフリフリ. Chinese
Dong wu yao yan zhui zhui zhui. 2, ta men jing ran shi hao peng you? / Pailafu hannakoufan (Pavla Hanackova) zhu ; Lin Dao'er (Linh Dao) hui ; Lian Weiyan (Wendy Lien) yi. cover
動物謠言追追追. 2, 牠們竟然是好朋友? / 派芙拉.漢納寇凡(Pavla Hanackova)著 ; 琳.道爾(Linh Dao)繪 ; 連緯晏(Wendy Lien)譯.
Da tou Dike sheng qi le / Yueliang YueNiang wen ; Gu Xiaoqian tu. cover
大頭迪克生氣了 / 月亮 YueNiang 文 ; 辜筱茜圖.