New Chinese Books and Music / 中文

Xiao tu zi song cuo dan / wen Timoxi Naipuman ; tu Dawei Woke ; yi Li Zirong. cover
小兔子送錯蛋 / 文 提摩西.奈普曼 ; 图 大衛.沃克 ; 译 李紫蓉.
Lai xi zao! / zuo zhe Feilisi Gesuete ; cha hua Dawei Woke ; yi zhe Lin Fangping. cover
來洗澡! / 作者菲莉斯 · 葛薛特 ; 插畫大衛 · 沃克 ; 譯者林芳萍.
Lai bao bao! / zuo zhe Feilisi Gesuete, Min Gelin ; cha hua Dawei Woke ; yi zhe Lin Fangping. cover
來抱抱! / 作者菲莉斯 · 葛薛特, 敏 · 葛林 ; 插畫大衛 · 沃克 ; 譯者林芳萍.
Wo yao chu fa le! / wen, tu, Maxiu Mode ; yi, Jian Weilun. cover
我要出發了! / 文・圖, 馬修・莫德 ; 譯, 簡薇倫.
Lulu xue chuan xie / wen / Kamiliya Lide zhu ; tu / Aili Basibi ; yi Li Zhenhui = Lulu's shoes / Camilla Reid ; [illustrated by] Ailie Busby. cover
露露學穿鞋 / 文 / 卡蜜莉亞・里德 著 ; 圖 / 艾莉・巴斯畢 ; 譯 / 李貞慧 = Lulu's shoes / Camilla Reid ; [illustrated by] Ailie Busby.
Xiao xiang de yu zhong san bu / wen tu Zhongye Honglong ; yi Lin Zhenmei. cover
小象的雨中散步 / 文圖 中野弘隆 ; 譯 林真美.
Baba, Baba, bian! / wen Zhongchuan Honggui ; tu Sanjiao Fangzi ; yi You Leilei. cover
爸爸, 爸爸, 變! / 文 中川宏貴 ; 圖 三角芳子 ; 譯 游蕾蕾.
Lulu xue chuan yi fu / wen / Kamiliya Lide zhu ; tu / Aili Basibi ; yi Li Zhenhui = Lulu's clothes / Camilla Reid ; [illustrated by] Ailie Busby. cover
露露穿衣服 / 文 / 卡蜜莉亞・里德 著 ; 圖 / 艾莉・巴斯畢 ; 譯 / 李貞慧 = Lulu's clothes / Camilla Reid ; [illustrated by] Ailie Busby.
Beidi bu xiang bu xiang qu shui jiao / wen tu Shidifu Andongni ; yi Ke Qianhua. cover
貝蒂不想不想去睡覺 / 文圖, 史帝夫 安東尼 ; 譯 柯倩華.
Beidi hao xiang hao xiang chi xiang jiao / Shidifu Andongni tu wen ; Ke Qianhua yi. cover
貝蒂好想好想吃香蕉 / 文, 圖, 史帝夫 安東尼 ; 譯, 柯倩華.
Ke yi shui jiao le ma? A Di = Time for bed, Fred! / wen tu Yasimin Yisimei'er ; yi Huang Xiaoyin ; yi Huang Xiaoyin. cover
可以睡覺了嗎? 阿迪 = Time for bed, Fred! / 文圖 雅絲敏 · 伊思梅爾 ; 譯 黄筱茵.
Kou kou kou! Shi shei zai qiao men? / Mixuela Mogen (Michaela Morgan) zuo ; Dawei Woke (David Walker) cha hua ; Li Zirong yi. cover
叩叩叩!是誰在敲門? / 蜜雪拉.摩根(Michaela Morgan)作 ; 大衛.沃克(David Walker)插畫 ; 李紫蓉譯.
Wo de gan jue / Kang na li ya. shi bei man (Cornelia Maude Spelman) wen ; Kai xi. pa jin sen (Kathy Parkinson), Nan xi. kou te (Cote Nancy) tu ; Zhou hui jing deng yi. cover
我的感覺 / 康娜莉雅.史貝蔓(Cornelia Maude Spelman)文 ; 凱西.帕金森(Kathy Parkinson), 南西.寇特(Cote Nancy)圖 ; 周慧菁等譯.
Mu ji nai nai wan an gu shi / ke li si ting bei jie (Christine Beigel) wen ; ai wei le guo fu (Herve Le Goff) tu ; wei chi xiu yi. cover
母雞奶奶晚安故事 / 克莉絲汀.貝潔 (Christine Beigel)文 ; 艾維.勒果夫 (Herve Le Goff) 圖 ; 尉遲秀譯.
Wu guai ren jian / Zhou Er zhu. cover
物怪人间 / 周二著.
Nan gui mi / (Ri) Qianzaoqian zhu ; Zhang Qi yi. cover
男闺蜜 / (日) 千早茜 著 ; 张颀 译.