New Chinese Books / 中文

Chun tian lai liao / Wuweitailang zhu ; Wu Yizhen yi. cover
春天來了 / 五味太郎著 ; 吳宜真譯.
Wo de li wu ne? = A box of nothing / Lina Haise (Lena Hesse) tu wen ; hui chu Ying wen li Wendy yi. cover
我的禮物呢|= A box of nothing / 莉娜。海瑟 (Lena Hesse) 圖文 ; 繪出英文力 Wendy 譯.
Chi dao da wang / wen, tu Yuehan Bolinhan ; yi Dang Yingtai. cover
遲到大王 / 文, 圖 約翰 伯林罕 ; 譯 黨英台.
Peipei ti zu qiu = Peppa plays football / created by Neville Astley and Mark Baker ; zong bian ji: Zheng Ruyao ; wen zi bian ji / fan yi: Yao Zihong. cover
佩佩踢足球 = Peppa plays football / created by Neville Astley and Mark Baker ; 總編輯: 鄭如瑤 ; 文字編輯 / 翻譯: 姚資竑.
Ye dan yuan wang = Peppa's Christmas wish / created by Neville Astley and Mark Baker ; zong bian ji: Zheng Ruyao ; wen zi bian ji / fan yi: Yao Zihong. cover
耶誕願望 = Peppa's Christmas wish / created by Neville Astley and Mark Baker ; 總編輯: 鄭如瑤 ; 文字編輯 / 翻譯: 姚資竑.
Zhong qiu jie / wen zi: Ju Ying ; hui ti: Yun Yang. cover
中秋節 / 文字: 巨英 ; 繪圖: 貟楊.
Wo de peng you = My friends / Wuwei Tailang zuo ; Shang yi bian ji bu fan yi. cover
みんながおしえてくれました. Chinese & English
Shen mi de tai kong / Luobo.Luoyide.Qiongsi (Rob Lloyd Jones) wen ; Beinidita.Jieaofolie (Benedetta Giaufret), Anlika.Luxina (Enrica Rusina) tu ; Xie Weiling fan yi. cover
神秘的太空 / 羅伯.洛伊德.瓊斯(Rob Lloyd Jones)文 ; 貝妮蒂塔.傑奧佛列(Benedetta Giaufret), 安利卡.魯西納(Enrica Rusina)圖 ; 謝維玲翻譯.
Wan an gu shi mo tian lun : 108 ge wan an gu shi / Wen Shidaifei Kamanmaier, Mixueaila Ludaofu, Mixueaila Hanawa ; tu Anna Karuina Bikenshiduoke ; yi Lin Zhenliang. cover
晚安故事摩天輪 : 108個晚安故事 / 文史黛菲 · 卡曼麥爾, 米雪艾拉 · 魯道夫, 米雪艾拉 · 哈娜瓦 ; 圖安娜 · 卡瑞娜 · 比肯史多克 ; 譯林珍良.
Ao wu! ao wu! / wen, tu Mobudawang. cover
嗷嗚! 嗷嗚! / 文, 圖 抹布大王.
Xao bian pao pi pa pi : da jia lai xue bo po mo / zuo zhe, Li Zirong, hui zhe, Lin Xiaobei. cover
小鞭炮劈啪劈 : 大家來學勹攵冂 / 作者, 李紫蓉 ; 繪者, 林小杯.
Xiao bian pao pi pa pi / zuo zhe Li Zirong ; hui zhe Lin Xiaobei. cover
小鞭炮劈啪劈 / 作者李紫蓉 ; 繪者林小杯.
Wo yao yang shen me chong wu? = What pet should I get? / wen, tu Susi bo shi ; yi Sun Qingfeng. cover
我要養什麼寵物? = What pet should I get? / 文, 圖 蘇斯博士 ; 譯 孫晴峰.
Da xiang Hedun zai fu dan = Horton hatches the egg / wen tu Susi bo shi ; yi Sun Qingfeng. cover
大象荷頓在孵蛋 = Horton hatches the egg / 文。圖 蘇斯博士 ; 譯 孫晴峰.
Ni yao qian wang de di fang! / wen, tu Susi bo shi ; yi Liu Qingyan. cover
你要前往的地方! / 文。圖 蘇斯博士 ; 譯 劉清彥.
Bi an hua Jian xiang si : Zhong jie pian / Nü wu de mao zuo pin. cover
彼岸花见相思 : 终结篇 / 女巫的猫作品.
Beizuosi zhuan : cong dian shang zhi wang dao wu lian wang zhong shu, Yamaxun cheng gong de guan jian / Bulaide Shidong zhu ; Liao Yuejuan yi = The everything store : Jeff Bezos and the age of Amaz... cover
貝佐斯傳 : 從電商之王到物聯網中樞, 亞馬遜成功的關鍵 / 布萊德・史東著 ; 廖月娟譯 = The everything store : Jeff Bezos and the age of Amazon / by Brad Stone.
A'nima / Cai Zhiheng zhu. cover
阿尼瑪 / 蔡智恆著.