New Chinese Books / 中文

Xun zhao shen ti. Xia / Welzard zhu ; Wang Meijuan yi. cover
尋找身體. 下 / Welzard 著 ; 王美娟 譯.
Wo di = Inside man / Jiubadao zhu ; cha hua, Blaze Wu. cover
卧底 = Inside man / 九把刀著 ; 插画, Blaze Wu.
Duo zai shu shang de yu / Zhang Qiusheng zhu ; Li Meihua gai bian. cover
躲在树上的雨 / 张秋生著 ; 李美华改编.
Pa shui de xiao hai ta / Ling Song wen tu. cover
怕水的小海獭 / 凌嵩 文 图.
Kong gao de chang jing lu / Ling Song wen tu. cover
恐高的长颈鹿 / 凌嵩 文 图.
Xun zhao lu bing hua / Peng Yi wen, she ying. cover
寻找鲁冰花 / 彭懿 文, 摄影.
Lan se xing qiu shang de yi tian. Nanji Zhou / [Ying] Aila Beili zhu ; Li Chenyan yi. cover
蓝色星球上的一天. 南极洲 / [英] 埃拉。贝利著 ; 李晨妍 译.
Gu dai Zhongguo = Ancient China / Wei'erdeng Ouwen zhu [i.e. series publisher] ; [text by Judith Simpson] ; Ka'er Maike'ersen ben ce zhuan jia ; Beijing xue le xing zhi jiao yu ke xue yan jiu yuan yi. cover
古代中国 = Ancient China / 威尔登。欧文 著 [i.e. series publisher] ; [text by Judith Simpson] ; 卡尔。麦克尔森 本册专家 ; 北京学乐行知教育科学研究院 译.
Hui chen de huan qiu lü xing / Yin Chunchang zhu ; Su Fuyi hui ; Chen Aili yi. cover
灰尘的环球旅行 / 尹淳昌著 ; 苏复怡绘 ; 陈爱丽译.
Hu die de 100 mei luan qu na er le? / Quan Hedu zhu ; Chen Aili yi. cover
蝴蝶的100枚卵去哪儿了? / 权赫都著 ; 陈爱丽译.
Yao bu yao yi qi zuan jin qiu yin dong? / An Enyong zhu ; Chen Aili yi. cover
要不要一起钻进蚯蚓洞? / 安恩永著 ; 陈爱丽译.
Wo men yi tian tian chang da / (Han) Li Yinxi zhu ; (Han) Cui Huiren hui ; Chen Aili yi. cover
我们一天天长大 / (韩) 李银禧 著 ; (韩) 崔惠仁 绘 ; 陈爱丽 译.
Kuang, you qu de zhong li / Zheng Ranjing zhu ; Jiang Zhirong hui ; Chen Aili yi. cover
哐, 有趣的重力 / 郑然京著 ; 姜智荣绘 ; 陈爱丽译.
Gun xue qiu / Zhou Xu wen tu. cover
滚雪球 / 周旭 文图.
Da xue gai bu zhu hui jia de lu / Zhou Xu wen tu. cover
大雪盖不住回家的路 / 周旭 文图.
Shui zhong de yue liang / Fu Xinhua wen / she ying. cover
水中的月亮 / 付新华 文 / 摄影.
Yin jian = After world / Xingzi (Teensy) zhu. cover
陰間 = After world / 星子 (Teensy) 著.
Ye xing : feng shen ming xiang = Day dreaming / huang zhi zhong zuo. cover
夜行 : 風神鳴響 = Day dreaming / 黃致中作.
Zhuang yuan pa qiang lai / Fengguang. cover
狀元爬牆來 / 風光.
Jin shan wei pin qi wei tian / Jiqiu zhu. cover
金山為聘妻為天 / 寄秋著.
Gang shang huai mei zi / Jiqiu zhu. cover
槓上壞妹子 / 寄秋著.