Computer Basics English-Vietnamese

Animated picture of a desktop computer

Computer Basics provides new computer users with the essential knowledge and skills in order to make use of a computer.

The program includes online tutorials that are reinforced by classroom instruction and practice in English & Vietnamese.

Please register by calling the branch at (408) 808-3090.

Pre-Registration Required

Máy tính cơ bản cung cấp cho người dùng máy tính mới với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm cho việc sử dụng một máy tính.

Chương trình bao gồm các hướng dẫn trực tuyến được gia cố bằng các lớp học và thực hành bằng tiếng Anh & Việt.

Xin vui lòng đăng ký bằng cách gọi chi nhánh tại (408) 808-3090.

 

Find More

Audience: Adults
Language:
Keywords: Computer Instruction , Family Learning Centers
Dr. Roberto Cruz Alum Rock Branch Library

Location

Dr. Roberto Cruz Alum Rock Branch Library
Room & Floor: FLC Room

Date & Time