Citizenship Mock Interview English/Vietnamese

image for Citizenship Mock Interview English/Vietnamese

Learn citizenship vocabulary, Civics, U.S History and Government while practicing for your citizenship interview.

If your citizenship interview is coming up, this is your opportunity to practice with our trained volunteers.

During the mock citizenship interview, the volunteers will simulate the interview and help prepare you for the actual test!

No registration required

Practice for the citizenship test online at LearningExpress.

Lớp Công dân, Lịch sử và chính phủ mỹ trong lúc tập phỏng vấn nhập tịch. Nếu cuộc phỏng vấn của bạn sắp đến, đây là cơ hội cho bạn thực tập với những người tình nguyện đã được huấn luyện. Trong các buổi tập phỏng vấn nhập tịch, những người tình nguyện sẽ dựng cuộc phỏng vấn như thật và giúp bạn chuẩn bị cho cuộc thi thật.

Không cần đăng ký.

Tập lấy bài thi nhập tịch trên mạng tại LearningExpress.

Find More

Audience: Adults
Language:
Keywords: Citizenship & Immigration , Family Learning Centers
Tully Community Branch Library

Location

Tully Community Branch Library
Room & Floor: Community Room

Date & Time

Wednesday, August 28, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, September 4, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, September 11, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, September 18, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, September 25, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 2, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 9, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 16, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 23, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 30, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, November 6, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, November 13, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, November 20, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, November 27, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, December 4, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, December 11, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, December 18, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM