Citizenship Class

Staute of Liberty and US flag

This course is for lawful permanent residents who want to become citizens.

Students will learn about the civics (U.S. history and government) questions on the naturalization test. This is the main focus of the course for the majority of the classes.

Students will also learn about the naturalization process, including Form N-400, and get to practice their English skills.

Students should have a good understanding of English prior to taking this class.

Free. No registration required.

Đây là lớp học cho những người dân định cư vĩnh viễn hợp pháp đang muốn trở thành công dân.

Các học sinh sẽ học các câu hỏi về công dân (Lịch sử và Chính phủ Hoa Kỳ) trong bài thi nhập tịch. Đây là trọng tâm chính của lớp.

Các học sinh cũng sẽ học biết về thủ tục nhập tịch, bao gồm đơn N-400, và được luyện kỹ năng đọc viết tiếng Anh.

Các học sinh nên hiểu được tiếng Anh trước khi lấy lớp.

Miễn phí. Không cần đăng ký.

Hashtag: #Citizenship

Find More

Audience: Adults
Language:
Keywords: Citizenship & Immigration , Family Learning Centers
Tully Community Branch Library

Location

Tully Community Branch Library
Room & Floor: Community Room

Date & Time

Wednesday, August 28, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, September 4, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, September 11, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, September 18, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, September 25, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 2, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 9, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 16, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 23, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, October 30, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, November 6, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, November 13, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, November 20, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, November 27, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, December 4, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, December 11, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM
Wednesday, December 18, 2019 - 5:00 PM to 7:00 PM