translating sjpl.org

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

  text size

The San Jose Public Library website can be displayed in any language you choose by using the Google Translate tool. This tool is found next to the title on almost every page of our website. Simply choose your preferred language from the list and let Google do the rest of the work.

 


 

英語以外的語言 若要使用此功能,請使用位於每一頁頂部的Google翻譯工具,從下拉菜單中點擊右邊的三角形來選擇您喜歡的語言。

 


 

Para utilizar esta función, vaya a la herramienta de Google translate, situada en la parte superior de cada página. Seleccione su idioma preferido en el menú desplegable haciendo un clic en el triángulo de la derecha.

 


 

Để sử dụng này, xin quý vị đến phần Google Translate, nằm ở phía trên của mổi trang. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách kéo dài bằng cách nhấp lên hình tam giác nhỏ bên phải.

 


arrow